Knihovní řád

Pravidla pro půjčování

Městská knihovna ve Veselí n. Mor. poskytuje služby svým uživatelům absenčně i prezenčně půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů, bibliograficko-informačním poradenstvím a prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost na území města.

Uvedené služby poskytují půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti a mládež sídlící v 1. patře Veselského kulturního centra o.p.s. a pobočka Hutník.

Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15 let, děti a mládež se mohou stát čtenářem jen se souhlasem rodiče (zákonného zástupce), cizí státní občan jen má-li povolení k dlouhodobému pobytu v ČR. Občan žádá o přijetí na tiskopise vydaném knihovnou, je povinen současně předložit

 1. občanský průkaz
 2. děti a mládež do 15 let písemný souhlas rodiče (zákonného zástupce)
 3. cizí státní občan cestovní pas a povolení k pobytu

Svým podpisem na přihlášce čtenář stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem, zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.

Roční čtenářský poplatek činí u dospělých 80 Kč, u dětí 30 Kč, u učňů, studentů a důchodců 60 Kč. Rodinný průkaz za poplatek 100 Kč mohou využívat rodiče s dětmi (ty jsou zaregistrovány zdarma).

Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, kterým je čtenář povinen se vykazovat při půjčování a vracení materiálů. Nemá-li čtenář průkaz s sebou, není knihovník povinen ho obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití zodpovídá čtenář.

Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména nebo bydliště a ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Za vystavení duplikátu vybírá knihovna poplatek ve výši  20 Kč.

Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny.

Některé materiály se půjčují pouze prezenčně.

Výpůjční lhůta činí 31 dnů, knihovna však může žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční doby. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však dvakrát. Nevrátí-li čtenář některou z půjčených knih do 100 dnů, není možné mu půjčit další materiály.

Odbornou  literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, lze zajistit pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Poplatek za vyřízenou objednávku MVS  činí  70 Kč, za další knihy v jednom balíku 30 Kč/kniha.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a nepoškozené. Případné poškození zjištěné při vrácení uhradí čtenář. Za poškozený nebo ztracený obal zaplatí čtenář  5 Kč.

Jestliže materiály půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění.

Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, poškození nebo zničení půjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povïnen způsobenou škodu nahradit tím, že:   

 1. obstará stejnou knihu nebo časopis a odevzdá je knihovně jako náhradu     
 2. nahradí škodu zaplacením ceny materiálu, případně zaplacením nákladů na jeho opravu. Cenu určuje knihovník.
 3. nahradí knihovně náklady na pořízení kopie a vazby, jestliže je dílo nenahraditelné
 4. knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen jeho části
 5. za poškození čárového kódu v knize čtenář zaplatí 10 Kč.

Ve všech případech náhrady ztraceného nebo zničeného materiálu je čtenář povinen zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování  20 Kč.

V případě, že čtenář škodu neuhradí ve lhůtě stanovené knihovnou dobrovolně,  vymáhá knihovna náhradu právní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

Rezervované tituly budou odloženy maximálně na 7 dnů.

Pravidla pro přístup na internet

 • internet je k dispozici v půjčovních hodinách
 • slouží především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům
 • přístup na internet je umožněn zdarma a to na dobu 15 minut, není-li poté další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit o dalších 15 minut
 • před zahájením činnosti se uživatelé hlásí u pracovnice knihovny
 • uživatelé neznalí práce s internetem mohou požádat o odbornou pomoc
 • informace získané na internetu lze vytisknout za poplatek 2 Kč za stránku
 • není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu

Lookdesign tvorba webových stránek