Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny ve Veselí nad Moravou

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Veselí nad Moravou, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Veselí nad Moravou na 33. zasedání ze dne 9. září 2002 s účinností od 1. ledna 2003 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydán tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna ve Veselí nad Moravou je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby prezenční (knihy, periodika) v budově knihovny, výpůjční služby absenční (knihy, periodika, e-knihy) mimo budovu knihovny

b) meziknihovní služby, dále jen MVS

c) informační služby: - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny - informace z oblasti veřejné správy - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru - přístup na internet

d) propagační služby: - pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách - propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích - vytváření a aktualizace webových stránek knihovny - pořádání besed, přednášek pro žáky, studenty a veřejnost

e) speciální služby kulturní a výstavní činnost, výprodej vyřazených knih

f) vzdělávací služby - výukové lekce pro MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost (Akademie volného času, doprovodné akce knihovny) - přednášková činnost

2. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za: registraci uživatelů, upomínky, MVS a za specializované služby

 

Čl. 3 Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že odpovídá za dodržování KŘ ze strany dítěte a za správnost uvedených údajů. Zákonný zástupce je povinen prokázat se občanským průkazem za účelem ověření platných informací v přihlášce.

4. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů, což je dle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů zjistit. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

6. Účelem, pro který knihovna shromažďuje a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytování služeb, příp. naplnění povinností uložených v knihovně obecně závaznými právními předpisy.

7. K registraci jsou vyžadovány identifikační údaje z platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiné identifikační karty: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo. Studenti se prokážou studijním průkazem nebo kartou ISIC, další zájemci o slevy rodinným či senior pasem nebo průkazem ZTP.

8. Likvidace osobních údajů po ukončení registrace se provádí skartací a odstraněním v počítačových databázích knihovny ve lhůtě 2 měsíců po ukončení platné registrace. Likvidace se neprovádí v případě nevypořádaných závazků uživatele vůči knihovně.

9. Uživatel svým podpisem na přihlášce dává souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzuje, že se seznámil s knihovním řádem.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8 Postupy při půjčování

1. Zaměstnanci knihovny vyhledají a půjčí čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

2. Uživatel si dokumenty vyhledává sám ve volných výběrech, dále prostřednictvím webových stránek a online katalogu knihovny.

3. Zapůjčený dokument jiným uživatelem si je možné rezervovat. Jakmile je dokument dostupný, uvědomí knihovna zájemce e-mailem, popř. telefonicky. Pořadí se určuje podle času podání rezervace, kterou je možné před oznámením o připravené objednávce zrušit. Knihy jsou odloženy maximálně na 1 týden. 

4. Vypůjčit dokumenty je možné pouze s platným čtenářským průkazem, případně občanským průkazem. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument a ihned ohlásit všechny závady.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 31 dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

3. Vrátit dokumenty je možné také prostřednictvím biblioboxu především mimo provozní dobu knihovny (viz přílohy KŘ).

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

3. Uživatel ručí za vypůjčené dokumenty do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Proto by je neměl půjčovat dalším osobám. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné knihovní fondy včetně regionální literatury a vystavený fond novin a časopisů.

Čl. 13 Meziknihovní služby

1. Jestliže není dokument ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu tzv. meziknihovní službou z jiné knihovny (MVS). Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. Manipulační poplatek spojený s touto službou a poplatek za pozdní vrácení je uveden v platném Ceníku služeb.

Čl. 14 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo (o titulu rozhoduje knihovník) anebo finanční náhradu. 

3. Uživatel je povinen uhradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti s náhradou vznikly, tj. nové zpracování knihy do knihovního fondu.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 15 Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 16 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


II. Závěrečná ustanovení

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny, popř. knihovník. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Veselské kulturní centrum, z.ú. (dále jen knihovna). Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefon. Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa. Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání… Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech. Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let. Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů. Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 2 měsíce poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Zabezpečení osobních údajů. Registrační přihlášky jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává i v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

1. Pravidla využívání výpočetní techniky, internetových stanic

a) online katalogy a internetové stanice může využívat každý návštěvník knihovny, musí však ovládat základy práce s počítačem a internetem

b) přístup k internetu je zdarma

c) uživatel s platným průkazem má nárok na 60 minut denně, bez průkazu 30 minut denně

d) dítě do 15 let může být připojeno k internetu 30 minut denně

e) časové limity pro využití internetu lze upravovat dle potřeby a možností knihovny

f) návštěvníci dbají pokynů pověřených pracovníků knihovny

g) uživatelé internetových stanic jsou povinni se v knihovně chovat slušně a tiše, jinak mohou být z knihovny vykázáni a bude jim pozastaven přístup na internet

h) návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv jiné soubory, aplikace stažené z internetu či měnit nastavení počítače

i) informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout (za poplatek) nebo nahrát na nepoškozený flash disk

j) je zakázáno vyhledávat, tisknout a šířit www stránky s urážlivým národnostně a náboženským podtextem, pornografickým či rasistickým obsahem

k) získané informace a data slouží výhradně k osobním potřebám návštěvníka, k studijním účelům

l) případné zneužití dat a informací může být trestné

m) není přípustné, aby se uživatel pokoušel získat přístup k chráněným informacím jiných uživatelů, jako i k informacím a datům knihovny

n) knihovna nenese odpovědnost za obsah souboru stažených z internetu, neodpovídá za zneužití údajů uložených uživatelem do počítače

2. Pravidla pro půjčování deskových her a Albi tužky

a) lze půjčit až 2 deskové hry registrovanému čtenáři na 14 dnů bez možnosti prodloužení

b) dětem do 15 let (registrovaných v knihovně) bude hra půjčena pouze se souhlasem rodičů (oproti podpisu nebo osobní návštěvě rodiče)

c) čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu 

d) při vracení je kontrolován obsah hry

e) v případě ztráty či poškození komponentů hry je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu

f) hry se půjčují i vrací pouze v knihovně, nelze je vracet přes bibliobox

g) Albi tužka je půjčována na vratnou zálohu 500 Kč na 14 dní

3. Pravidla pro půjčování e-knih (viz katalog)

4. Pravidla pro vracení knih do biblioboxu

a) box slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Veselí nad Moravou především v době, kdy je knihovna uzavřena.

b) knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.

c) knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Poškozené dokumenty knihovna neodepíše.

d) pokud byly čtenáři zaslány upomínky z důvodu překročení výpůjční doby, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.

e) prostřednictvím biblioboxu není možné vracet dokumenty vypůjčené MVS službou, knihy z výměnného fondu, periodika a nadrozměrné knihy.

f) bibliobox není určen pro knihy, které chce uživatel knihovně darovat.

5. Ceník

Roční registrační poplatek:

dospělí 80 Kč 

studenti, senioři nad 60 let a držitelé ZTP 60 Kč

děti 30 Kč

rodina (dva dospělí + děti do 15 let bydlící na jedné adrese) 120 Kč

držitelé rodinných a senior pasů 10% sleva, senioři nad 75 let zdarma

Upomínací poplatky:

předupomínka zaslaná e-mailem 30. den od výpůjčky 0 Kč

1. upomínka e-mailem nebo poštou 35. den od výpůjčky 30 Kč

2. upomínka e-mailem nebo poštou 50. den od výpůjčky 40 Kč

3. upomínka e-mailem nebo poštou 65. den od výpůjčky 50 Kč

4. dopis poštou 80. den od výpůjčky 80 Kč

Další poplatky: MVS (knihy vyžádané z jiné knihovny) 70 Kč + 30 Kč za další knihu v balíku

ztráta čtenářského průkazu 20 Kč

ztráta či poškození obalu 5 Kč

manipulační poplatek při ztrátě knihy 20 Kč

poškození magnetického štítku 10 Kč

vratná záloha na Albi tužku 500 Kč

tisk černobílé A4 strany 2 Kč

Lookdesign tvorba webových stránek